Grow-at-Home Mushroom Kits
Harvest fresh mushrooms at home! These mushroom kits are meant to be grown indoors.
shiitake kit 2.jpg
Shiitake Kit
Lion's Mane Kit
lion kit 3.jpg
oyster kit.jpg
Oyster Kit